Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie
za oběti potratů
sobota 23. března 2024, Brno
Informace Program

Již tradičně jsou veřejná vystoupení proti zlu potratů a vzpomínky na jejich oběti organizovány ve spojitosti se svátkem Zvěstování Panny Marie. Slavnost Zvěstování, slavená 25. března, je dnem, kdy se Panna Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Zvěstování Panny Marie lze považovat za oslavu vznešenosti mateřství. V moderní době je však mateřství pošlapáváno masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem: vraždami nenarozených dětí v mateřském lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky netečné společnosti a za podpory státu, v rozsahu, který nemá v historii obdoby.

Smírná pouť bude obětována

  • za zastavení potratů,
  • za obrácení všech, kteří se na potratech podílejí,
  • za oběti potratů a za matky v požehnaném stavu.

K pouti se může připojit každý katolický křesťan. Nenoste s sebou žádné transparenty — nejedná se o demonstraci, ale o pouť a procesí. Boj proti zlu potratů v našich podmínkách není jen bojem politickým, ale v první řadě bojem duchovním, je to boj o srdce a duši člověka. Vezměme si příklad z našich předků, jakým způsobem konali prosebná procesí v případech ohrožení, kdy se situace z lidského pohledu zdála již zcela beznadějná. Vykonejme tuto pobožnost důstojně, tak, aby se stala Bohu milou formou prosby o ukončení vraždění nenarozených dětí.

Program pouti v sobotu 23. 3. 2024

11:00pobožnost Svatých schodů v Loretánské kapli u kostela sv. Janů na Minoritské ulici
~ 11:40odchod procesí z Loretánské kaple do kostela sv. Michala se zastávkami u sloupu Nejsvětější Trojice na Zelném Trhu a Mariánského sloupu na náměstí Svobody
~ 12:30příchod procesí do kostela sv. Michala, mše svatá (MR 1962)

Duchovní význam svátku Zvěstování Panny Marie

Sv. Ludvík M. Grignion z Montfortu píše, že svátek Zvěstování Panny Marie je hlavním svátkem těch, kteří se zasvětili Panně Marii a proto ho mají každý rok oslavit se zvláštní zbožností a především rozjímat, ctít a napodobovat onu závislost, se kterou se Věčné Slovo Panně Marii podrobilo. Můžeme říci, že svátek Zvěstování je příčinou a obsahuje v sobě jako v semeni všechny ostatní mariánské svátky, neboť zde se Marii dostává její důstojnosti, kterou převyšuje i všechny anděly.

Je to den, kdy Bůh takříkajíc vyznává ústy archanděla Gabriela svou lásku k této nedostižné ženě, kterou vlastníma rukama jako lásky nejhodnější utvořil: Ave Maria…

Je to den, kdy Panna Maria svým „Fiat“ plní jednu jedinou podmínku, kterou Bůh stanovil a přenechal svému tvoru, aby mohl být svět spasen. Panna Maria tímto Fiat dává svůj plný souhlas ke všemu, co Bůh zamýšlí, jsou v něm obsaženy její slzy pod křížem i její probodené srdce.

Je to den, kdy se Bůh stává člověkem a sestupuje do lůna Panny Marie — něco neslýchaného i pro anděly a nejukrutnější trest pro ďábla i jeho přívržence. Sv. Ludvík k tomu dodává, že v lůně Mariině jako ve svatostánku si Bůh přeje přijímat úctu klanění od andělů i od lidí.

Slavnost Zvěstování je i dnem, kdy se Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Tento den nemá v historii obdoby, neboť Panna, ve svém panenství neporušená, dostává Syna; stává se matkou a zůstává pannou.

V širším kontextu je pak slavnost Zvěstování Panny Marie i oslavou vznešenosti mateřství jako takového. V moderní době je však mateřství pošlapáváno masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem: vraždami nenarozených dětí v mateřském lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky netečné společnosti a za podpory státu, v rozsahu, který nemá v historii obdoby. Důstojnost mateřství je ve stále větší míře ohrožována aplikací metod umělého oplodnění, antikoncepcí a všeobecným útokem na instituci manželství. Proto je svátek Zvěstování Panny Marie v řadě zemí tradičně spojován se vzpomínkou na oběti těchto zločinů a s veřejnými vystoupeními proti těmto zlům.

Doporučená příprava ke svátku Zvěstování Panny Marie

Ke svátku Zvěstování Panny Marie se velmi doporučuje vykonat přípravu modlitbou novény ve dnech 16. až 24. března (viz zde nebo také soubory ke stažení) a dobrovolným přísným postem dne 24. března (pokud tento nepřipadne na neděli).

Pokyny pro účastníky procesí

  • během procesí se budeme společně modlit růženec,
  • v procesí je možné nést svaté obrazy, popř. sošky, nikoliv transparenty,
  • je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména tam, kde se budeme pohybovat souběžně s tramvajovým pásem, a řídit se pokyny pořadatelů a policie, která bude zajišťovat bezpečnost,
  • při modlitbě u Mariánskému sloupu na nám. Svobody je třeba se zdržovat mimo tramvajový pás.